ผลการดำเนินงาน ปี 2553

ผลการดำเนินงานโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค (คนดีศรีแผ่นดิน) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2553
- จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ที่เสนอโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนฯ โดยเน้นกิจกรรมตามคุณลักษณะคนดี 9 ประการ
- รายชื่อ 10 โรงเรียน และโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดังนี้